STK Bohdalec s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10

Otevřeno
PO - ČT od 7 do 18 hod.
PÁ od 7 do 15 hod.
tel.: 267 107 485
mob.: 602 887 077
dovozy: 725 806 879
e-mail: info@stk-bohdalec.cz
Poslední zakázka přijímána
30 min. před koncem pracovní
doby.

www.stkinfo.cz

DOVOZY

Individuální dovoz vozidla

Kontakt: 725 806 879, e-mail: dovozy@stk-bohdalec.cz.

Před návštěvou doporučujeme kontaktovat naší dovozovou kancelář a domluvit si termín návštěvy.

Podmínky pro zajištění technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla stanovuje zákon č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

HLAVA IV

TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 34

 1. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.
 2. Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, pokud se
  jedná o:
  • a) silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát, 
  • b) silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
  • c) silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, nebo
  • d) silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a.
 3. Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:
  • a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
  • b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
  • c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.
 4. K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží:
  • a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
  • b) protokol o evidenční kontrole,
  • c) doklad o celním odbavení vozidla8a), pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského
   státu, a
  • d) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

§ 35

 1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o:
  • a) nové silniční vozidlo
   • 1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
   • 2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
  • b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
  • c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany25).
 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud:
  • a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
  • b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
   • 1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
   • 2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
  • c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.
 3. Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 obdobně.
 4. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

HLAVA V

VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A JEDNOTLIVĚ DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA
§ 35a

 1. Pro účely schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla může ministerstvo povolit na žádost výjimku z technických požadavků, které musí takto schvalované vozidlo splňovat, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Výjimku nelze udělit z technických požadavků týkajících se:
  • a) brzd,
  • b) vnějšího hluku,
  • c) emise škodlivin ve výfukových plynech a
  • d) odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.
 2. U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) za podmínky, že:
  • a) vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
  • b) jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.


Copyright © 2007 STK Bohdalec s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2