STK Bohdalec s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10
Otevřeno:

Pondělí: 7.00 - 18.00 hod.
Úterý: 7.00 - 18.00 hod.
Středa: 7.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek: 7.00 - 18.00 hod.
Pátek: 7.00 - 15.00 hod.

tel.: 267 107 485
mob.: 602 887 077
dovozy: 725 806 879
e-mail: info@stk-bohdalec.cz
Poslední zakázka přijímána
30 min. před koncem pracovní
doby.

 

www.stkinfo.cz

LEGISLATIVA

Činnost STK se řídí:

Zákonem 56/2001 Sb. v platném znění.

Vyhláškou 211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel v platném znění.

Vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.


Podmínky pro přistavení vozidel k pravidelným technickým prohlídkám stanovuje zákon č. 56/2001 Sb.

§ 39

Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce  ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

§ 40

Pravidelné technické prohlídky

 1. Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie

  1. M1, N1 nebo O2 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a),
  2. O1 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 3 písm. a), nebo
  3. Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a).
 2. Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie

  1. Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, M1, N1 nebo L
   1. s právem přednostní jízdy,
   2. zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo
   3. určené půjčovnou vozidel k nájmu, nebo
  2. M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4.
 3. Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o

  1. nebrzděné silniční vozidlo kategorie O1, nebo
  2. silniční vozidlo kategorie L, s výjimkou vozidel podle odstavce 2 písm. a); je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 opatřeno šlapadly, nepodléhá pravidelné technické prohlídce.
 4. Bylo-li silniční vozidlo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném členském státě, použijí se odstavce 1 až 3 pro jeho přistavení k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace v jiném členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském státě, ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
 5. Provozovatel silničního vozidla, které bylo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném než členském státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě

  1. 2 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 1,
  2. 1 roku ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 2, nebo
  3. 4 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 3.
 6. Má-li provozovatel silničního motorového vozidla kategorií uvedených v § 40 zpřístupněnu datovou schránku35), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vozidla ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku, vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti pravidelné technické prohlídky podle § 40 odst. 1 až 3.

§ 47

Technická prohlídka

 1. Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla.
 2. Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na

  1. pravidelné technické prohlídky,
  2. technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
  3. technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
  4. technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
  5. technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
  6. technické prohlídky prováděné na žádost,
  7. opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle,
  8. opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru a
  9. samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.
 3. Přístroje pro provádění technické prohlídky stanovené prováděcím právním předpisem schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky ověřeny a navázány.
 4. Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice technické kontroly nebo provozovatele stanice měření emisí pro zachování bezpečnosti při technické prohlídce.


§ 48

 1. Stanice technické kontroly při technické prohlídce s výjimkou samostatně prováděné evidenční kontroly zjišťuje, zda technický stav a činnost silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků je bez závad nebo má závady, porovnáním skutečného technického stavu silničního vozidla s podmínkami stanovenými pro technický stav vozidla tímto zákonem.
 2. Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů nebo volnoběžných parametrů motoru.

§ 49

Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou

 1. lehká závada, která nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí,
 2. vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní prostředí, nebo
 3. nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.

§ 50

 1. Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud technickou prohlídkou silničního vozidla, nebyly zjištěny žádné závady nebo jen lehké závady. Byly-li technickou prohlídkou zjištěny lehké závady, provozovatel silničního vozidla je povinen je odstranit.
 2. Stanice technické kontroly vyznačí zápisem do technického průkazu vozidla den, měsíc a rok provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla. Na zadní tabulku registrační značky silničního vozidla umístí stanice technické kontroly kontrolní nálepku o kontrole technické způsobilosti silničního vozidla s vyznačením měsíce a roku příští pravidelné technické prohlídky silničního vozidla.

§ 51

 1. Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla nebo technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla nebo ode dne vydání dokladu o provedené technické silniční kontrole. Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou závadou stanici technické kontroly k provedení y opakované technické prohlídky.
 2. Při zjištění vážné závady platí pro postup stanice technické kontroly § 50 odst. 2 obdobně.
 3. Pokud provozovatel silničního vozidla nepostupuje způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo bude-li  opakovanou technickou prohlídkou zjištěna odstraňovaná závada opakovaně, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu (§ 37) a nesmí být v provozu používáno. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad jeho odtažení ze stanice technické kontroly.

§ 52

 1. Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno v provozu. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad

  1. odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,
  2. odstranění nebezpečné závady,
  3. přistavení silničního vozidla k opakované technické prohlídce.
 2. Stanice technické kontroly při zjištění nebezpečné závady odstraní kontrolní nálepku o technické způsobilosti silničního vozidla ze zadní tabulky registrační značky a provede zápis o výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla.
 3. Pokud je nebezpečná závada zjištěna  technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě, použije se odstavec 1 písm. b) a c) obdobně.

Provádění technických prohlídek upravuje VYHLÁŠKA č. 211/2018 Sb. ze dne 20. září 2018, platná od 1.10.2018

TECHNICKÉ PROHLÍDKY

§ 2

Rozsah provádění technických prohlídek
(K § 48 odst. 7 zákona)

 1. Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 1, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v rozsahu vybraných kontrolních úkonů.
 2. U vozidel kategorie L a elektromobilů se neprovádějí kontrolní úkony spojené s měřením emisí vozidel.

§ 3

 1. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu.
 2. Technická prohlídka silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí.
 3. Technická prohlídka za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla se provádí v plném rozsahu.
 4. Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel se provádí v plném rozsahu.
 5. Technická prohlídka na žádost se provádí v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků žadatele o její provedení.
 6. Opakovaná technická prohlídka prováděná při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle provedená do 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená po uplynutí více než 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle jiného právního předpisu2), jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.
 7. Opakovaná technická prohlídka prováděná v rámci státního odborného dozoru se provádí v rozsahu stanoveném osobou pověřenou výkonem státního odborného dozoru.

 

§ 4

Evidenční kontrola

 1. Evidenční kontrola se provádí v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 1 ve skupině kontrolních úkonů 0.
 2. Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky podle § 3odst.1, 3 a 4.
 3. Byl-li při evidenční kontrole předložen protokol o provedení opravy nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti, zaznamenají se údaje obsažené v tomto protokolu do informačního systému technických prohlídek.

 

§ 5

Způsob provedení technické prohlídky
(K § 48odst. 7zákona)

 1. Při technické prohlídce se neprovádí demontáž nebo odstranění jakékoliv části vozidla.
 2. Kontrola shody údajů se provádí porovnáním skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech stanovených v příloze č. 2. 

 Copyright © 2007 STK Bohdalec s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2